Khahlil Gibran – Iram,Thành đô cột cao ngất


Nguyễn Ước
dịch

“Các người không thấy cách Thượng đế của các người
đối xử với dân Âd của Iram với những cây cột cao ngất,
cái giống như thế không được tạo ra
trong toàn bộ cuộc hiện sinh sao?”
(Thiên kinh Qu’rân) >>>