• tác giả

nguyễn man nhiên – Ảo cảnh đô thị

“ảo cảnh đô thị #5”. nguyễn man nhiên. photo-graphism,
50cm x 70cm, 08.2012