• tác giả

Ưu Đàm Nguyễn – Love-In-The-Make

“Love-In-The-Make”. 2009. Ưu Đàm Nguyễn. Aluminum & auto paint,
64 x 19 x 22 inch