• tác giả

Nguyễn Quốc Chánh – Gần 500 dặm tới Tam Sa Ngư Trường

Ảnh:Nguyễn Quốc Chánh. Chụp tại Bãi Sau, Vũng Tàu, 8.2012