• tác giả

Vũ Dân Tân – “My country is beauty”

“My country is beauty”. 2001. Vũ Dân Tân (1946 – 2009). From “Money” series.
Mực Tàu trên giấy báo. 42 x 60 cm. (Ảnh cung cấp bởi Natasha Kraevskaia)