• tác giả

Nguyễn Quốc Chánh – Gốm

Gốm. Nguyễn Quốc Chánh. 2011