• tác giả

Nguyễn Minh Thành – “Tro tàn”

"Tro tàn". 2006. Nguyễn Minh Thành. Installation: tre, 150cm x 150cm x 150cm