• tác giả

Ưu Đàm Nguyễn – “Mr. Alex Tuan Pham”

"Mr. Alex Tuan Pham". Điêu khắc của Ưu Đàm Nguyễn. 2011, Life size. Yellow patina Hydrocal cement