• tác giả

Nguyễn Cao Hiệp

"Self-portrait". Nguyễn Cao Hiệp. 2008. Than trên giấy. 91x213cm