• tác giả

Nguyễn Quang Vinh

"Man Power". Nguyễn Quang Vinh. 2008. Sơn dầu trên bố. 200x260 cm